วาระการพิจารณา

3.4.12

 

วาระการพิจารณา:

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า
ภาพยนตร์เรื่อง เชคสเปียร์ต้องตาย
(SHAKESPEARE MUST DIE)
มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี
ระหว่างคนในชาติ ตามกฏกระทรวงกำหนด
ลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๗ (๓)

จึงมีมติ ไม่อนุญาต โดยจัดเป็นประเภทภาพยนตร์
ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๖ (๗)
แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑