รายงานคณะกรรมการสิทธิฯ กรณีเชคสเปียร์ VS เซ็นเซอร์

1.7.13

 รายงานคณะกรรมการสิทธิฯ กรณีเชคสเปียร์ VS เซ็นเซอร์
 
เอกสารนี้คือ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก กรณีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติมีมติห้ามภาพยนตร์ “เชคสเปียร์ต้องตาย” ออกฉายในราชอาณาจักร 

คณะกรรมการสิทธิฯมีข้อสรุปว่า คำสั่งห้ามฉายของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเห็นสมควรทบทวนคำสั่งห้ามฉาย โดยให้จัดอยู่ในประเภทภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และขอเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากว่า เรื่องนี้กำลังเป็นคดีความอยู่ในศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิฯจึงขอยุติการดำเนินการแต่เพียงเท่านี้

                                                                                                                                    (1 กรกฎาคม 2556)